شماره کارت : 6104337868698844

شماره حساب : ۴۵۲۱۶۱۸۹۷۹

بنام : علیرضا ترابی ( مدیر مسئول سایت )